REGULAMIN COSMO

Obowiązkiem uczestnika i szkolnego koordynatora jest zapoznanie się z regulaminem konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na warunki regulaminu.

1. ©Cosmo jest konkursem z matematyki, ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest firma Blumont z siedzibą w Turku przy ulicy Kościuszki 17, 62-700 Turek.

2. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 9 zł. Do konkursu można zgłosić minimum 10 osób. Zgłoszenia szkoły do I edycji można dokonać do 26 marca 2018. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz na naszej stronie (w zakładce zapisy). Wpłat prosimy dokonywać przelewem bankowym najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zapisy (w przypadku odwołania konkursu koszty zwracane będą na rachunek, z którego został wykonany przelew) na rachunek:

36 1020 2762 0000 1102 0123 0523

PKO BP

z dopiskiem: COSMO

Prosimy o zawarcie nazwy szkoły w tytule przelewu.

3. W przypadku gdy uczestnik nie przystąpi do testu, organizator nie dokonuje zwrotu wpłaty.

4. Testy dostosowane są do poziomu uczniów tzn. każdy poziom (klasa IV, V, VI, VII) mają odrębne i dostosowane testy.

5. Uczestnicy mogą bawić się i uczyć razem z nami na portalu Facebook. https://www.facebook.com/Cosmo-Og%C3%B3lnopolski-Konkurs-Matematyczny-941069246058411/

6. Dzięki polubieniu strony ©Cosmo na portalu Facebook na koncie każdego ucznia (niekoniecznie uczestnika) pojawiać się będą aktualności konkursowe, zadania fabularyzowane oraz ciekawostki matematyczne i te związane tematycznie z konkursem.

7. Przypominamy o tym, że posiadanie konta na portalu Facebook przez osoby poniżej 13 roku życia wymaga zgody rodzica lub opiekuna.

8. Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 24 kwietnia 2018 roku od 10.00 do 11.00 (z czego 10 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne). Bezpośrednio po teście wszystkie karty z odpowiedziami należy zakleić w kopercie zwrotnej i dokonać wysyłki do 26 kwietnia 2018 (sugerowana, bezpieczna forma przesyłki to list polecony).

9. Testy zostaną wysłane do szkół jako przesyłki priorytetowe dnia 12 kwietnia 2018.

10. W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów (lub innych pomocy).

11. Wyniki zostaną ogłoszone do 8 czerwca 2018 roku i rozesłane drogą pocztową do do szkół. Wyniki otrzyma szkolny koordynator.

12. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik 30 punktów. Uczniowie z wynikiem 27-28 punktów zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 29 punktów - miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu nagród. Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż nagród może być mniej niż uczestników z maksymalnym wynikiem. Uczestnicy, którzy nie wylosowali nagrody otrzymują dyplom LAUREATA formatu A4. Uczeń z wynikiem 25-26 punktów otrzymuje wyróżnienie.

13. Organizator konkursu ©Cosmo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waż­nych przy­czyn organizacyjnych. Może nastąpić to najpóźniej na 7 dni przed datą testu. W przypadku odwołania konkursu pełne koszty zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

15. W przypadku rezygnacji z wylosowanej nagrody organizator nie przewiduje przekazania ekwiwalentu. Nagroda zostanie jeszcze raz rozlosowana.

16. Laureat  z maksymalnym wynikiem może wylosować tylko jedną nagrodę.

17. Udział w Konkursie odbywa się według zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z regulaminem oraz przestrzegać określonych w regulaminie zasad.

18. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Organizator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

Przed odesłaniem wypełnionych testów, koordynator szkolny podpisuje wysłaną razem z testami  klauzulę potwierdzającą zgodę prawnych opiekunów uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

19. W razie przyznania nagrody uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację danych uczestnika (imię, nazwisko, miejscowość i szkoła).

20. Zabronione jest umieszczanie przez uczestników komentarzy na fanpage'u konkursu (na portalu Facebook), które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste innych osób bądź zawierają treści dyskryminujące. Zabronione jest również używanie wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

21.  Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w biurze organizatora Konkursu przy ulicy Kościuszki 17 w Turku oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.blumont.edu.pl

22. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Konkursu lub wydanie nagród.