Regulamin Memory Master

Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na warunki regulaminu.

1. ©Memory Master jest konkursem leksykalnym z języka angielskiego, ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest firma Blumont z siedzibą w Koninie przy ulicy Dobra 7, 62-510 Konin.

2. Współorganizatorem konkursu jest szkoła, w której konkurs się odbywa. Szkoła wyznacza własnych koordynatorów do organizacji konkursu i kontaktu z firmą Blumont.

3. Zgody od rodziców zbierane są najpierw. Dopiero po otrzymaniu zgody od rodzica/opiekuna można zbierać opłatę od uczestników. Gotowa do wydrukowania Zgoda dla rodzica w formacie pdf znajduje się tutaj.

4. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 12 zł. Do konkursu można zgłosić minimum 10 osób.

Zgłoszenia szkoły do edycji wiosennej 2024 można dokonać od 26 lutego 2024 do 15 marca 2024. Zgłoszenia (tylko koordynator szkolny) można dokonać wypełniając formularz na naszej stronie. Koordynator szkolny dokonuje wpłaty przelewem na konto dopiero po przeprowadzonym konkursie (7 dni na wpłatę):

95 1020 2762 0000 1402 0106 2280

PKO BP

z dopiskiem: MEMORY MASTER

Prosimy o zawarcie nazwy szkoły w tytule przelewu.

5. XX edycja odbędzie się wyłącznie w wersji tradycyjnej.

6. W ciągu roku szkolnego odbywają się dwie edycje (jedna edycja w semestrze). Nie jest wymagane przystąpienie do kolejnych edycji.

7. Listę słów można pobrać ze strony jako plik PDF. Listy słów są również dostępne w naszych darmowych aplikacjach (PRACUJEMY NAD NOWĄ APLIKACJĄ. APLIKACJA DOSTĘPNA OBECNIE MOŻE NIE DZIAŁAĆ NA NOWSZYCH MODELACH TELEFONÓW). Na konkursie pojawią się pytania zawierające tylko materiały z listy słów. Listy słów dostępne są zawsze i można je wykorzystywać do nauki cały rok bez ograniczeń.

8. Ze względu na bezpieczeństwo oraz możliwości techniczne, koordynator szkolny może dowolnie podzielić konkurs we własnej szkole na etapy. W pkt 9 znajdują się daty graniczne. Koordynator może wykorzystać wszystkie 4 dni lub mniej. Może również dzielić konkurs na różne godziny. Firma Blumont rekomenduje jedynie, aby w danej szkole konkretny poziom (np. klasa 4) nie był rozkładany na kilka dni. Dobrą praktyką jest zamknięcie konkretnego poziomu w jednym dniu.

9. Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach w dniach 08.04 - 11.04.2024 roku. Wszystkie karty z odpowiedziami należy zakleić w kopercie zwrotnej i wysłać  do 13 kwietnia 2024 (sugerowana, bezpieczna forma przesyłki to list polecony).

10. Testy w wersji papierowej powinny dotrzeć do szkół najpóźniej do 04.04.2024.

11. W czasie testu nie wolno używać słowników (lub innych pomocy).

12. Testy papierowe są kodowane. Nie gromadzimy imion i nazwisk uczestników. Szkolny organizator tworzy klucz do kodów i przekazuje go dyrektorowi. W celu ułatwienia pracy szkolnego koordynatora można pobrać i skopiować gotowy szablon klucza - tutaj.

Kod ucznia w teście papierowym może być w całości stworzony przez koordynatora lub mieć formę KLASA + NR Z DZIENNIKA (np. 8B13).

WAŻNE: Obowiązkiem koordynatora jest przygotowanie i przekazanie kodów uczniom w celu zminimalizowania możliwości pomyłki przy wpisywaniu kodu oraz stworzenie kopii klucza i przekazanie go dyrektorowi (placówka musi mieć dostęp do kodów i klucza nawet podczas nieobecności koordynatora szkolnego).

13. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 10 czerwca 2024 roku i rozesłane drogą pocztową do szkół.

14. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Uczniowie z wynikiem 90 - 94 punkty zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 95 - 99 - miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu nagród. Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na fakt, iz nagród jest mniej niż uczestników z maksymalnym wynikiem. Uczestnicy, którzy nie wylosowali nagrody otrzymują drobną nagrodę oraz dyplom LAUREATA formatu A4. Uczeń z wynikiem 85 - 89 punktów otrzymuje wyróżnienie.

15. Organizator konkursu ©Memory Master zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych. Może nastąpić to najpóźniej na 7 dni przed datą testu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

17. W przypadku rezygnacji z wylosowanej nagrody organizator nie przewiduje przekazania ekwiwalentu. Nagroda zostanie jeszcze raz rozlosowana.

18. Laureat  z wynikiem 100 pkt może wylosować tylko jedną nagrodę.

19. Udział w Konkursie odbywa się według zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z regulaminem oraz przestrzegać określonych w regulaminie zasad.

20. Zgłoszenie szkoły do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych szkolnego organizatora oraz uczestników (wynik punktowy). Organizator Konkursu (Firma Blumont) wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).Przed odesłaniem wypełnionych testów, koordynator szkolny podpisuje wysłaną razem z testami  klauzulę potwierdzającą zgodę prawnych opiekunów uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Rodzice prawni opiekunowie podpisują zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują Regulamin konkursu.

21. Zabronione jest umieszczanie przez uczestników komentarzy na fanpage'u konkursu (na portalu Facebook), które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste innych osób bądź zawierają treści dyskryminujące. Zabronione jest również używanie wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

22. Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w biurze organizatora Konkursu przy ulicy Dobra 7 w Koninie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.blumont.edu.pl

23. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Konkursu lub wydanie nagród.

24. Po zakończonym konkursie firma Blumont przekazuje szkolnemu organizatorowi informacje o wyniku punktowym każdego uczestnika. Firma Blumont nie prowadzi żadnych analiz i porównań.

25. Uczestnicy otrzymują informację o swoim wyniku od szkolnego koordynatora/nauczyciela.

26. Konkurs Memory Master został stworzony z myślą o skutecznym motywowaniu i nauczaniu słownictwa języka angielskiego. Nie możemy zapewnić, iż wysoki wynik z konkursu zapewni punkty rekrutacyjne. Firma Blumont nie zgłasza konkursu Memory Master do kuratoryjnych wykazów konkursów i zawodów wiedzy. Aby dowiedzieć się czy zdobycie takich punktów jest możliwe należy skorzystać ze strony kuratorium w danym województwie.

27. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Blumont Tomasz Gutaj, 
ul. Dobra 7, 62-510 Konin,

Dane kontaktowe:

tel. 721-064-751, email: biuro@blumont.edu.pl, memorymaster.edu.pl

b) dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych 
(np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.

d) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

W przypadku testu online  konkurs odbywa się na platformie TESTPORTAL (https://www.testportal.pl/).

Testportal Sp. z o.o.

ul. Szewska 9

Email: kontakt@testportal.pl

66-110 Babimost

KRS: 0000512302; NIP: 9731017273;

REGON: 081208720

Tak jak w przypadku testu papierowego użyte zostaną jedynie dane pseudonimizowane. Uczniowie wpisują wyłącznie wcześniej otrzymany kod.

e) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

f) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.