Regulamin Memory Master

Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na warunki regulaminu.

1. ©Memory Master jest konkursem leksykalnym z języka angielskiego, ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest firma Blumont z siedzibą w Turku przy ulicy Kościuszki 17, 62-700 Turek.

2. Organizatorem konkursu jest szkoła, w której konkurs się odbywa. Szkoła wyznacza własnych koordynatorów do organizacji konkursu i kontaktu z firmą Blumont.

3. Zgody od rodziców zbierane są najpierw. Dopiero po otrzymaniu zgody od rodzica/opiekuna można zbierać opłatę od uczestników. Gotowa do wydrukowania Zgoda dla rodzica w formacie pdf znajduje się tutaj.

4. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 10 zł. Do konkursu można zgłosić minimum 10 osób. Zgłoszenia szkoły do edycji wiosennej 2020 można dokonać do 6 marca 2020. Zgłoszenia (tylko koordynator szkolny) można dokonać wypełniając formularz na naszej stronie.  Koordynator szkolny dokonuje wpłaty przelewem na konto najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zapisy (w przypadku odwołania konkursu koszty zwracane będą na rachunek, z którego został wykonany przelew):

95 1020 2762 0000 1402 0106 2280

PKO BP

z dopiskiem: MEMORY MASTER

Prosimy o zawarcie nazwy szkoły w tytule przelewu.

5. W przypadku gdy uczestnik nie przystąpi do testu, organizator nie dokonuje zwrotu wpłaty.

6. W ciągu roku szkolnego odbywają się dwie edycje (jedna edycja w semestrze). Nie jest wymagane przystąpienie do kolejnych edycji.

7. Listę słów można pobrać ze strony jako plik PDF. Listy słów są również dostępne w naszych darmowych aplikacjach. Na konkursie pojawią się pytania zawierające tylko materiały z listy słów. Listy słów dostępne są zawsze i można je wykorzystywać do nauki cały rok bez ograniczeń.

8. Przypominamy o tym, że posiadanie konta na portalu Facebook przez osoby poniżej 13 roku życia wymaga zgody rodzica lub opiekuna.

9. Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach (sesja wiosenna) dnia 2 kwietnia 2020 roku od 10.00 do 11.00. Bezpośrednio po teście wszystkie karty z odpowiedziami należy zakleić w kopercie zwrotnej i wysłać do organizatora do 4 kwietnia 2020 (sugerowana, bezpieczna forma przesyłki to list polecony).

10. Testy powinny dotrzeć do szkół do 31.03.2020.

11. W czasie testu nie wolno używać słowników (lub innych pomocy).

12. Testy są kodowane. Nie gromadzimy imion i nazwisk uczestników. Szkolny organizator tworzy klucz do kodów i przekazuje go dyrektorowi. W celu ułatwienia pracy szkolnego koordynatora można pobrać i skopiować gotowy szablon klucza - tutaj.

13. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do do 10 maja 2020 roku i rozesłane drogą pocztową do szkół.

14. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Uczniowie z wynikiem 90 - 94 punkty zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 95 - 99 - miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu nagród. Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na fakt, iz nagród jest mniej niż uczestników z maksymalnym wynikiem. Uczestnicy, którzy nie wylosowali nagrody otrzymują drobną nagrodę oraz dyplom LAUREATA formatu A4. Uczeń z wynikiem 85 - 89 punktów otrzymuje wyróżnienie.

15. Organizator konkursu ©Memory Master zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waż­nych przy­czyn organizacyjnych. Może nastąpić to najpóźniej na 7 dni przed datą testu. W przypadku odwołania konkursu pełne koszty zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

17. W przypadku rezygnacji z wylosowanej nagrody organizator nie przewiduje przekazania ekwiwalentu. Nagroda zostanie jeszcze raz rozlosowana.

18. Laureat  z wynikiem 100 pkt może wylosować tylko jedną nagrodę.

19. Udział w Konkursie odbywa się według zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z regulaminem oraz przestrzegać określonych w regulaminie zasad.

20. Zgłoszenie szkoły do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych szkolnego organizatora oraz uczestników (wynik punktowy). Organizator Konkursu (Firma Blumont) wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).Przed odesłaniem wypełnionych testów, koordynator szkolny podpisuje wysłaną razem z testami  klauzulę potwierdzającą zgodę prawnych opiekunów uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Rodzice prawni opiekunowie podpisują zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują Regulamin konkursu.

21. Zabronione jest umieszczanie przez uczestników komentarzy na fanpage'u konkursu (na portalu Facebook), które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste innych osób bądź zawierają treści dyskryminujące. Zabronione jest również używanie wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

22.  Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w biurze organizatora Konkursu przy ulicy Kościuszki 17 w Turku oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.blumont.edu.pl

23. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Konkursu lub wydanie nagród.

24. Po zakończonym konkursie firma Blumont przekazuje szkolnemu organizatorowi informacje o wyniku punktowym każdego uczestnika. Firma Blumont nie prowadzi żadnych analiz i porównań.

25. Uczestnicy otrzymują informację o swoim wyniku od szkolnego koordynatora/nauczyciela.

26. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Blumont Tomasz Gutaj, 
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 62-700 Turek,

Dane kontaktowe:

tel. 721-064-751, email: biuro@blumont.edu.pl, memorymaster.edu.pl

b) dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych 
(np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.

d) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

e) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

f) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.